వంశం అనేది ఒక వ్యక్తి వల్ల ఎప్పుడూ నిలబడదు. – Chinna Jeeyar Swamyji || Dil Se With Anjali

1 comment

  1. గృహస్థ ,వామప్రస్థాశ్రమాలో.. బాద్యతలు
    నెరవేర్చి వాటి నుండి విరక్తుడై సన్యశించిన ఆ అనుభవ బ్రమ్హః మైతేనే జాతికి దిశానిర్దేశ మార్గం సూచించ
    గలరేమోనని జీవన సరిహద్దు భద్ద్రత కాగలరని నా అబిప్రాయం

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published